De Belgische wetgeving over wettige zelfverdediging

Art. 416 strafwetboek:

Er is noch misdaad, noch wanbedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen, en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander.

Beetje uitleg:

De zelfverdediging heeft verwantschap met de dwang. Zij word als grond van rechtvaardiging aanzien omdat ze de vrije wil van de dader ontneemt.
Opdat de zelfverdediging zou kunnen ingeroepen worden, moeten er 5 voorwaarden aanwezig zijn.

  1. De aanslag moet gepleegd zijn tegen personen, tegen uzelf of tegen anderen.
  2. De aanslag moet met geweld gepleegd zijn.
  3. De aanslag moet onwettig zijn.
  4. De verdediging moet ogenblikkelijk zijn.
  5. De verdediging moet in evenredigheid zijn met de aanval.

Art. 417 strafwetboek:

Onder de gevallen van ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging worden de twee volgende gevallen begrepen.
Wanneer de doodslag gepleegd wordt, wanneer de verwondingen of de slagen toegebracht worden bij het afweren bij nacht, van de beklimming of de braak van de afsluitingen, muren of toegangen van een bewoond huis of appartement of de aanhorigheden ervan, behalve wanneer blijkt dat de dader niet kon geloven aan een aanranding van personen, hetzij als rechtstreeks doel van hem die poogt in te klimmen of in te breken, hetzij als gevolg van de weerstand welke diens voornemen mocht ontmoeten.
Wanneer het feit plaats heeft bij het zich verdedigen tegen de daders of plundering die met geweld tegen personen wordt gepleegd

Art. 422 bis strafwetboek:

Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 50 tot 500 frank, of met een van die straffen alleen, wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven voor degene die zijn hulp inroepen.

Klinkt dit alles onduidelijk, aarzel dan niet om langs te komen op onze traingen en het te vragen aan een van de lesgevers (het liefst de hoofdmonitor ;-))